1- حجامت عام وانواع حجامت خاص

2- خون گیری  وفصد خون به روش علمی

3- باد کش وحجامت خشک

4- زالو در مانی

5- سم زدایی کبد و ریه وخون وکلیه

Was this helpful?