درفصل پلییز به علت وارونگی هوا غلظت آلینده ها به حد خطر ناک می رسدکه برای بیماران قلبی وریوی خطر ناک می باشد CO2-SO2 -CO- NO2 گاز های خطر ناکی که سیستم ریوی را درگیر می کند هیچ راه کارمدی هم پرهیز ازنفس نکشیدن آنها هم وجود ندارد در خانه ماندن هم مشکلی را حل نمی کند توصیه پزشکی مبنی بر استفاده از دم نوشها تا حدی کارساز است مادر مطب با استفاده از دستگاه یونیزاسیون بار اضافه را از ریه بر می داریم نفس کشیدن را راحت می کنیم

Was this helpful?