غلظت خون بر خلاف آنمی به افزایش گلبول های قرمز خون اشاره دارد هنگامی که غلظت خون افزایش یابد در بستر مویرگی جریان آن کاهش می یابد و خون رسانی به بافت مختل می شود که بخصوص در اندام های تحتحانی به شکل خواب رفتگی خود را نشان می دهد وچون خون با استاز یا روکود جریان همراه هست بااحساس داغی و گرما همراه هست کسانی که غلظت خون دارند معمولا صورت گلگون دارند که منعکس کننده رنگ خون می باشد در حالت شدید آن بیمار ممکن است با تنگی نفس و افزایش فشار خون مراجعه کند

علت های زیادی برای بوجود آمدن این پدیده وجود دارد که شایع ترین آن بی علتی بودن آن است یعنی که علتی برای آن پیدا نشده د رواقع مغز استخوان بیشترخون تولید می کند

غلظت خون رادر افراد سیگاری بخصوص کشیدن قلیان به وفور می بینیم

غلظت خون را در مصرف بی رویه مشروبات الکی می بینیم

غلظت خون در کسانی که در ارتفاعات زندگی می کنند دیده می شود که علت کاهش فشار اکسیژن در آن منطقه است

Was this helpful?