خلاصه پانل who:

کلیه واکسن ها دارای صد درصدجلوگیری از مرگ ناشی از کرونا و60-95 درصد اثر بخشی در برابر کرونای شدید  دارند واز مرگ ومیر جلوگیری می کنند بنابرین همه باید واکسینه شوند

خانم های باردار هم می توانند  واکسینه شوند

کسانی که به دارو یا مواد غذایی الرژی دارند به راحتی می توانند واکسن بزنند

کسانی که به کرونا مبتلا شدند می توانندیک ماه بعد واکسن بزنند

افراد دیابتی حتما پس از صرف غذا  واکسن دریافت کنند

کسانی که مجبور به مصرف کورتون هستند باید تا 6 هفته کورتون  را 7.5 میلی گرم کا هش دهنداما کورتون استنشاقی نیاز به کاهش دوز نیست

کسانی که آلرژی شدید وحتی آسم دارند باخیال راحت واکسن بزنند

کسانی که دارو سرکوب گر ایمنی می خورند باید 2هفته قبل و 2هفته بعد  از زدن واکسن دارو را قطع کنند هم مانند سرطان خون که شیمی درمانی می شوند باید 3 مه صبر کنند

Was this helpful?