1-سردردی که بیمار را از خواب بیدار می کند

2-شدید ترین سردرد که بیمار تجربه می کند

3-سردردی که شدت آن تغییر پیدا کرده باشد

4-سردردی که با تهوع همراه باشد

5- سردرد که باتشنج همراه باشد

6-سردردی که بعد از تروما به سر بوجود آمده باشد

7-سردردی که با فلجی  دست یا پا همراه باشد

Was this helpful?